Cho 80 4 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 80,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 80,4 gam hỗn hợp X gồm muối cacbonat của 2 kim loại A, B (MA < MB) thuộc nhóm IA ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn phản ứng với dung dịch H2SO4 10% (dư 25% so với lượng phản ứng) sau phản ứng thu được dung dịch Y và 22,4 lít khí Y (đktc) a. Xác định 2 kim loại A, B. b. Tính C% của dung dịch Y. c. Lấy 16,08 hỗn hợp X cho ở trên trộn với m gam KHCO3 và hòa tan vào nước được dung dịch G. Rót từ từ dung dịch Y vào dung dịch G cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được V1 lít khí CO2 (đktc), tiếp tục đun nóng phần dung dịch sau phản ứng thì thu được 336 ml khí CO2 (đktc).Tính m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
R2CO3 + H2SO4 —> R2SO4 + CO2 + H2O 1……………..1……………..1………1 MX = 80,4 —> 2A + 60 < 80,4 < 2B + 60 —> A < 10,2 < B Vậy A là Li và B là Na —> nLi2CO3 = 0,8 và nNa2CO3 = 0,2 nH2SO4 pư = 1 —> nH2SO4 đã dùng = 1,25 —> mddY = mX + mddH2SO4 – mCO2 = 1261,4 Từ đó tính C% Li2SO4, Na2SO4 và H2SO4 dư. c. 80,4/16,08 = 5 —> nLi2CO3 = 0,8/5 = 0,16 và nNa2CO3 = 0,2/5 = 0,04 —> nCO32- = 0,2 Trong Y: nH+ = 0,5 Đặt nKHCO3 = x CO32- + H+ —> HCO3- + H2O 0,2………0,2………0,2 HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 0,3……..0,3 —> nHCO3- dư = 0,2 + x – 0,3 = x – 0,1 2HCO3- —> CO32- + CO2 + H2O 0,03……………………0,015 —> x – 0,1 = 0,03 —> x = 0,13 —> mKHCO3 = 13

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP