Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ dung dịch ...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3. Phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,8M và H2SO4 aM vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí CO2 (đktc). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là. A. 44,06 gam. B. 39,40 gam. C. 48,72 gam. D. 41,73 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quan sát đồ thị ta thấy khi nHCl = 0,44 thì nCO2 max = 0,28. Đặt x, y là số mol Na2CO3 và NaHCO3. nCO2 max = x + y = 0,28 nH+ = 2x + y = 0,44 —> x = 0,16 và y = 0,12 Trong TN khác, nHCl = 0,16 và nH2SO4 = 0,2a —> nCO2 = 0,08 CO32- + H+ —> HCO3- 0,16…..0,16………0,16 HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 0,08……0,08…….0,08 —> nH+ tổng = 0,16 + 2.0,2a = 0,24 —> a = 0,2 nHCO3- dư = 0,2 —> nBaCO3 = 0,2; nBaSO4 = 0,2a = 0,04 —> m↓ = 48,72

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP