Cho hỗn hợp X gồm a mol glyxin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm a ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm a mol glyxin và 2a mol axit glutamic phản ứng vừa đủ với 240 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 480 ml dung dịch KOH 1,5M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là. A. 54,12 gam. B. 67,08 gam. C. 55,56 gam. D. 65,64 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHCl = 0,24 = nGly + nGlu —> a = 0,08 nKOH = 0,72 —> Y gồm GlyK (0,08), GluK2 (0,16), KCl (0,24) và KOH dư (0,08) —> m rắn = 67,08

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP