Đốt cháy hoàn toàn 0 12 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hỗn hợp X gồm propyl propionat, glucozơ và alanylalanin bằng lượng oxi vừa đủ, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu. Biết độ tan của nitơ đơn chất trong nước là không đáng kể. Giá trị m là. A. 46,44 gam. B. 26,73 gam. C. 44,64 gam. D. 27,36 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm C6H12O2; C6H12O6; C6H12N2O3 —> nCO2 = nH2O = 0,72 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -27,36 —> Giảm 27,36 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP