Cho 6 12 gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 6,12 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 6,12 gam hỗn hợp gồm Mg và Al có tỉ lệ mol 1 : 1 vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,4M và Fe2(SO4)3 xM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và hỗn hợp rắn Y gồm hai kim loại. Hòa tan hết rắn Y trong dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch chứa 42,72 gam muối và 0,16 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của x là. A. 0,6. B. 0,4. C. 0,8. D. 0,3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nMg = nAl = 0,12; nCuSO4 = 0,08; nFe2(SO4)3 = 0,2x mY = m muối – mNO3- = 42,72 – 0,16.3.62 = 12,96 Y gồm hai kim loại là Cu (0,08) và Fe (0,14) Dung dịch X chứa Mg2+ (0,12), Al3+ (0,12), Fe2+ (0,4x – 0,14) và SO42- (0,6x + 0,08) Bảo toàn điện tích —> x = 0,4

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP