Có 2 dung dịch: dung dịch KOH xM...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 2 dung dịch: dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 2 dung dịch: dung dịch KOH xM và dung dịch H2SO4 yM. Tiến hành 2 thí nghiệm: – Thí nghiệm 1: Lấy 200 ml dung dịch KOH trộn với 150 ml dung dịch H2SO4 thì được dung dịch C làm cho giấy quỳ tím hóa đỏ, thêm từ từ hết 100 ml dung dịch NaOH 4M vào dung dịch C thì giấy quỳ tím vừa trở lại tím. – Thí nghiệm 2: Trộn 500 ml dung dịch KOH với 100 ml dung dịch H2SO4 được dung dịch D làm giấy quỳ tím hóa xanh, thêm từ từ hết 50 ml dung dịch HCl 2M vào dung dịch D thì giấy quỳ trở lại màu tím. Tím giá trị x và y.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
TN1: nKOH + nNaOH = 2nH2SO4 —> 0,2x + 0,4 = 2.0,15y TN2: nKOH = 2nH2SO4 + nHCl —> 0,5x = 2.0,1y + 0,1 —> x = 1 và y = 2

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP