T là hỗn hợp chứa ba peptit mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon T là hỗn hợp chứa ba...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
T là hỗn hợp chứa ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỷ lệ mol tương ứng là 3:5:2. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được hỗn hợp chứa 4,5 gam Gly, 13,35 gam Ala và 9,36 Val. Biết tổng số mắt xích trong hỗn hợp T là 9. Biết X, Y, Z chỉ được cấu tạo bởi một loại α-aminoaxit. Giá trị của m là: A. 21,39 B. 23,79 C. 36,12 D. 28,23

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGly = 0,06 nAla = 0,15 nVal = 0,08 —> Gly : Ala : Val = 6 : 15 : 8 3X + 5Y + 2Z —> [(Gly)6(Ala)15(Val)8]k + 9H2O Tổng mắt xích = x + y + z = 9, với x, y, z nguyên và > 1. —> Max(3x + 5y + 2z) = 35 —> 29k ≤ 35 —> k = 1 là nghiệm duy nhất. 3X + 5Y + 2Z —> (Gly)6(Ala)15(Val)8 + 9H2O …………………………………0,01……………0,09 Bảo toàn khối lượng —> mT = 23,79

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP