Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và FexOy trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 8,0 gam; đồng thời thoát ra 1,344 lít khí H2 (đktc). Phần 2 tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Công thức FexOy là. A. FeO B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe2O3 hoặc Fe3O4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: nNaAlO2 = nNaOH = 0,2 —> nAl ban đầu = 0,2 nH2 = 0,06 —> nAl dư = 0,04 —> nAl phản ứng = 0,16 —> nO = 0,24 Phần 2: 3nAl dư + 2nFe = 2nH2 —> nFe = 0,18 —> Fe : O = nFe : nO = 3 : 4 —> Fe3O4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP