Đun nóng 8 08 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 8,08 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 8,08 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 6,28 gam hỗn hợp gồm ba ete (trong đó có ete Y). Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 7,92 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử lớn là A. 45,5%. B. 68,3%. C. 31,7%. D. 56,9%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt Y —> nCO2 = 0,18 và nH2O = 0,24 —> nY = nH2O – nCO2 = 0,06 —> Số C = nCO2/nY = 3 Y là C3H8O: CH3-O-C2H5 —> X gồm CH3OH (a) và C2H5OH (b) mX = 32a + 46b = 8,08 nX = a + b = 2nH2O = 2(8,08 – 6,28)/18 —> a = 0,08 và b = 0,12 —> %C2H5OH = 68,32%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP