Đun nóng hỗn hợp gồm glyxerol và axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp gồm glyxerol và axit cacboxylic X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các sản phẩm hữu cơ mạch hở, trong đó có chất hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 28,2 gam Y cần dùng 0,9 mol O2, thu được CO2 và 10,8 gam H2O. Nếu đun nóng 0,1 mol Y cần dùng dung dịch chứa 8,0 gam NaOH. Biết Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Tổng số nguyên tử hiđrô trong hau phân tử X và Y là 10. B. Y tham gia phản ứng vộng với Br2 theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. C. X và Y đều tác dụng với Na dư theo cùng tỉ lệ mol. D. X không tồn tại đồng phân hình học.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,6 —> nH = 1,2 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 1,05 Bảo toàn O —> nO = 0,9 —> C : H : O = 1,05 : 1,2 : 0,9 = 7 : 8 : 6 —> Y là C7H8O6 nY : nNaOH = 0,1 : 0,2 = 1 : 2 —> Y có 2 nhóm COO Do Y có 6 oxi nên Y còn 2 nhóm OH —> Y là HOOC-C≡C-COO-C3H5(OH)2 —> X là HOOC-C≡C-COOH A. Đúng B. Đúng C. Sai, nX : nNa = 1 : 2 và nY : nNa = 1 : 3 D. Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP