Thực hiện các thí nghiệm sau: a Sục...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí NO2 vào dung dịch NaOH dư. (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng, dư. (c) Cho CrO3 vào dung dịch NaOH loãng, dư. (d) Cho hỗn hợp Na và Al có tỉ lệ mol 2 : 1 vào H2O dư. (e) Cho Mg vào dung dịch HNO3 loãng, dư, không thấy khí thoát ra. (f) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch KHSO4. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được dung dịch có chứa hai muối là A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) NO2 + NaOH —> NaNO3 + NaNO2 + H2O (b) Fe3O4 + HCl —> FeCl3 + FeCl2 + H2O (c) CrO3 + NaOH —> Na2CrO4 + H2O (d) Na + H2O —> NaOH + H2 Al + H2O + NaOH —> NaAlO2 + H2 (e) Mg + HNO3 —> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O (f) NaOH + KHSO4 —> K2SO4 + Na2SO4 + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP