Hỗn hợp X gồm metanol etanol propan-1-ol và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metano...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metanol, etanol, propan-1-ol và H2O. Cho m gam X tác dụng Na dư thu được 15,68 lit H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được V lit CO2 (đktc) và 46,8 gam H2O. Giá trị m và V lần lượt là: A. 19,6 và 26,88 B. 42 và 26,88 C. 42 và 42,56 D. 61,2 và 26,88.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,7 —> nX = nOH = 1,4 nH2O = 2,6 —> nX = nH2O – nCO2 —> nCO2 = nH2O – nX = 1,2 —> V = 26,88 lít mX = mC + mH + mO = 42 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP