Dung dịch X chứa các ion: Ca2+ Na+...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa các...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3- và Cl-, trong đó số mol của ion Cl- là 0,07. Cho 1/2 dung dịch X vào NaOH dư thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4,5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là? A. 8,79 B. 8,625 C. 6,865 D. 6,645

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH thu được ít kết tủa hơn X + Ca(OH)2 nên khi X + NaOH thì Ca2+ hết và X + Ca(OH)2 thì HCO3- hết. nCa2+ = nCaCO3 = 0,02 nHCO3- = nCaCO3 = 0,045 X chứa Ca2+ (0,04), HCO3- (0,09), Cl- (0,07), bảo toàn điện tích —> nNa+ = 0,08 Cô cạn X —> CaCO3 (0,04), NaCl (0,07), Na2CO3 (0,005) Nung chất rắn —> CaO (0,04), NaCl (0,07) và Na2CO3 (0,005) —> m = 6,865

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP