Đốt cháy 16 96 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 16,96 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 16,96 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong oxi một thời gian thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong 242 gam dung dịch HNO3 31,5% thu được dung dịch Y và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và NO có tỉ khối hơi so với He là 10,125. Cô cạn Y đem nung đến khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 56,6 gam. Mặt khác, cho NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 25,6 gam chất rắn khan. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong Y gần nhất với A. 10% B. 13% C. 15% D. 16% Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 trong Y có giá trị gần nhất với A. 6%. B. 13%. C. 8%. D. 4%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mFe + mMg = 16,96 & mFe2O3 + mMgO = 25,6 —> nFe = 0,2 và nMg = 0,24 nHNO3 = 1,21; nN2O = 0,06; nNO = 0,02 Đặt nNH4NO3 = a và nO(X) = b —> nHNO3 = 1,21 = 10a + 2b + 0,06.10 + 0,02.4 m muối = 25,6 + 56,6 = 82,2 —> 16,96 + 62(0,06.8 + 0,02.3 + 8a + 2b) + 80a = 82,2 Giải hệ được a = 0,025 và b = 0,14 Đặt x, y là số mol Fe3+, Fe2+ trong Y —> nFe = x + y = 0,2 ne = 3x + 2y + 0,24.2 = 0,06.8 + 0,02.3 + 8a + 2b —> x = 0,14 và y = 0,06 mdd = 16,96 + mO + mddHNO3 – mZ = 257,96 —> C%Fe(NO3)3 = 13,13% C%Fe(NO3)2 = 4,19%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP