Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở có công thức CnHmN5O6 và hợp chất Y có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 0,09 mol E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,21 mol NaOH (đun nóng), thu được dung dịch chứa ancol Z, a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp, thu được chất hữu cơ T (tỉ khối của Z so với T là 0,62162). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được N2 và 96,975 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Kết luận nào sau đây đúng? A. Tỉ lệ a : b = 3 : 4. B. Tỉ lệ số gốc Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2. C. Phần trăm khối lượng nitơ trong X là 13,592%. D. Giá trị của a và b lần lượt là 0,12 và 0,09.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MZ/MT = 0,62162 —> MT > MZ —> T là ete. MZ/MT = MZ/(2MZ – 18) = 0,62162 —> MZ = 46: C2H5OH nE = nX + nY = 0,09 nNaOH = 5nX + nY = 0,21 —> nX = 0,03 và nY = 0,06 Quy đổi 0,09 mol E thành: C2H3ON: 0,15 (Bảo toàn N: nN = 5nX) CH2: x H2O: 0,03 C4H9NO2: 0,06 Khi đốt E thì tỷ lệ mE/(mCO2 + mH2O) = 41,325/96,975 = 551/1293 —> (0,15.57 + 14x + 0,03.18 + 0,06.103) / [44(0,15.2 + x + 0,06.4) + 18(0,15.1,5 + x + 0,03 + 0,06.4,5)] = 551/1293 —> x = 0,09 Bảo toàn Na —> a + b = 0,21 Bảo toàn C —> 2a + 3b = 0,15.2 + x + 0,06.2 —> a = 0,12 & b = 0,09 —> nGly : nAla = 4 : 3 —> A sai, D đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP