Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho NaHCO3 vào dung dịch HCl. (b) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng. (c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (d) Cho C vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (e) Cho Al4C3 vào dung dịch HCl. (g) Cho Si vào dung dịch NaOH. Số thí nghiệm có khí thoát ra là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) NaHCO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O (b) (NH2)2CO + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 (c) Fe2O3 + HNO3 —> Fe(NO3)3 + H2O (d) C + H2SO4 —> CO2 + SO2 + H2O (e) Al4C3 + H2O —> Al(OH)3 + CH4 (g) Si + H2O + NaOH —> Na2SiO3 + H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP