Cho X và Y là các dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X và Y là các du...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X và Y là các dung dịch của HCl có nồng độ khác nhau. Lấy V1 lít X trộn với V2 lít Y được 2 lít dung dịch Z (cho rằng sự pha trộn không làm thay đổi thể tích của dung dịch) a. Tính nồng độ mol của dung dịch Z biết rằng V1 lít X phản ứng với dung dịch bạc nitrat dư thu được 35,875 gam kết tủa. V2 lít Y phản ứng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,3M b. Tính nồng độ mol của các dung dịch X và Y biết rằng nếu cho 0,1 lít X phản ứng hết với Fe và 0,1 lít Y phản ứng hết với Fe thì lượng hidro thoát ra chênh lệch nhau là 448ml (đktc)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X: nHCl = nAgCl = 0,25 Trong Y: nHCl = nNaOH = 0,15 —> Trong Z: nHCl = 0,25 + 0,15 = 0,4 —> CM = 0,2 mol/l Nồng độ của X, Y là x, y —> x/y = 0,25/0,15 (1) —> x > y —> 0,1x = 0,02 + 0,1y (2) —> x = 0,5 và y = 0,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP