Chia 38 4 gam hỗn hợp gồm hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 38,4 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 38,4 gam hỗn hợp gồm hai anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: – Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 151,2 gam Ag. – Phần hai tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được hỗn hợp X gồm hai ancol Y và Z (MY< MZ). Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 7,2 gam hỗn hợp ba ete. Biết hiệu suất phản ứng tạo ete của Y gấp 1,5 lần so với Z. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Z ằng A. 40%. B. 60%. C. 30%. D. 50%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 19,2 gam; nAg = 1,4 Nếu andehit không chứa HCHO thì nAndehit = nAg/2 = 0,7 —> M andehit = 27,4: Vô lí, loại. Vậy andehit gồm HCHO (a) và CH3CHO (b) —> 30a + 44b = 19,2 và nAg = 4a + 2b = 1,4 —> a = 0,2 và b = 0,3 Y là CH3OH (0,2) và Z là C2H5OH (0,3) Hiệu suất tạo ete của Y, Z là 1,5h và h —> nCH3OH phản ứng = 0,2.1,5h = 0,3h và nC2H5OH phản ứng = 0,3h —> nH2O = 0,3h Bảo toàn khối lượng: 32.0,3h + 46.0,3h = 7,2 + 18.0,3h —> h = 0,4 = 40%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP