Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho Cu vào dung dịch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư thu được dung dịch X. Dung dịch X có thể phản ứng với tất cả các chất, dung dịch trong dãy nào dưới đây? A. Dung dịch Mg(NO3)2, Al, dung dịch KI, dung dịch Ba(OH)2, Mg. B. Khí Cl2, dung dịch Ba(NO3)2, dung dịch HNO3, dung dịch Na2CO3, Zn. C. Fe, dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3, khí Cl2, Ag D. Dung dịch AgNO3, dung dịch Na2CO3, Fe, Mg, khí H2S.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cu + FeCl3 —> FeCl2 + CuCl2 —> X chứa Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cl-. X phản ứng được với các chất trong D: Ag+ + Fe2+ —> Ag + Fe3+ Ag+ + Cl- —> AgCl CO32- + Cu2+ —> CuCO3 CO32- + Fe2+ —> FeCO3 CO32- + H2O + Fe3+ —> Fe(OH)3 + CO2 Fe + Fe3+ —> Fe2+ Mg + Cu2+, Fe2+, Fe3+ —> … H2S + Fe3+ —> Fe2+ + S + H+ A. Sai ở Mg(NO3)2 B. Sai ở Ba(NO3)2 C. Sai ở Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP