Cho dãy các chất sau: axit focmic toluen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất sau: axit focmic, toluen, axetanđehit, saccarozơ, vinyl axetat, ancol vinylic, etylen glicol, glucozơ, glyxylalanin, isopren, phenyl amin, đivinyl, cumen. Tổng số chất tác dụng với dung dịch nước Br2 là A. 6. B. 8. C. 9. D. 7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất tác dụng với dung dịch Br2: axit focmic, axetanđehit, vinyl axetat, ancol vinylic, glucozơ, isopren, phenyl amin, đivinyl.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP