Đun nóng hỗn hợp gồm 5 44 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng hỗn hợp gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng hỗn hợp gồm 5,44 gam phenyl axetat và 18,0 gam benzyl axetat với 400 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam rắn khan. Giá trị m là A. 31,24. B. 32,88. C. 32,16. D. 30,48.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCH3COOC6H5 = 0,04; nCH3COOCH2C6H5 = 0,12 và nKOH = 0,4 Chất rắn gồm CH3COOK (0,16), C6H5OK (0,04) và KOH dư (0,2) —> m rắn = 32,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP