Thực hiện các thí nghiệm : a Thổi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm : (a) Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. (b) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. (c) Cho K từ từ cho đến dư vào dung dịch AlCl3. (d) Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch Ba(HCO3)2. (e) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3. (f) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3. (g) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2. Có bao nhiêu thí nghiệm sau khi kết thúc có kết tủa? A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 (b) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> Ba(AlO2)2 + BaSO4 + H2O (c) K + H2O —> KOH + H2 KOH dư + AlCl3 —> KAlO2 + KCl + H2O (d) NaOH dư + Ba(HCO3)2 —> BaCO3 + Na2CO3 + H2O (e) NaOH + FeCl3 —> Fe(OH)3 + NaCl (f) AgNO3 + FeCl3 —> AgCl + Fe(NO3)3 (g) CO2 + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP