Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 0,18M và Cu(NO3)2 0,12M, sau một thời gian, thu được 4,21 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,826 gam chất rắn Z và dung dịch T. Giá trị của m là A. 3,124. B. 2,648. C. 2,700. D. 3,280.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,036 và nCu(NO3)2 = 0,024 —> nNO3- = 0,084 nMg = 0,08 > nNO3-/2 —> Mg dư Dung dịch T chứa Mg(NO3)2 (0,084/2 = 0,042) Bảo toàn khối lượng cho kim loại: m + 0,036.108 + 0,024.64 + 1,92 = 4,21 + 4,826 + 0,042.24 —> m = 2,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP