Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ mạch hở X (CH6O3N2) và Y (C2H7O3N). A tác dụng hoàn toàn với NaOH đun nóng, cho khí Z làm xanh quỳ tím ẩm duy nhất. Phát biểu nào sau đây sai? A. Y tác dụng với HCl tạo khí không màu. B. X và Y đều tác dụng với NaOH dư theo tỉ lệ mol 1:1. C. Khí Z có lực bazo mạnh hơn NH3. D. Z có tên thay thế là metanamin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CH3NH3NO3 —> Z là CH3NH2 —> Y là CH3NH3HCO3 A. Đúng: CH3NH3HCO3 + HCl —> CH3NH3Cl + CO2 + H2O B. Sai: CH3NH3NO3 + NaOH —> NaNO3 + CH3NH2 + H2O CH3NH3HCO3 + 2NaOH —> Na2CO3 + CH3NH2 + 2H2O C. D. Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP