Cho các phát biểu sau : a Glucozơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau : (a) Glucozơ và fructozơ đều phản ứng với H2 (to, Ni), thu được sản phẩm là ancol đa chức. (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau. (c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. (d) Dung dịch glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh. (e) Trong phân tử fructozơ chỉ chứa một loại nhóm chức. (g) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng, sản phẩm chung là sorbitol. (b) Sai, trong môi trường kiềm chúng mới chuyển hóa. (c) Sai, chúng đều tráng gương. (d) Đúng, chúng đều thể hiện tính chất của ancol đa chức. (e) Sai, có 2 loại nhóm chức: -OH và -CO- (g) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP