Một học sinh nghiên cứu một dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một học sinh nghiên ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau: – X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3. – X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3. Dung dịch X là A. BaCl2. B. CuSO4. C. Mg(HCO3)2. D. Fe(NO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là BaCl2: BaCl2 + NaHSO4 —> BaSO4 + HCl + NaCl BaCl2 + Na2CO3 —> BaCO3 + NaCl BaCl2 + AgNO3 —> Na(NO3)2 + AgCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP