Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, sau thời gian t giây, thu được dung dịch X có khối lượng giảm 16,85 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Cho thanh Mg vào X, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 3,584 lít khí H2 (đktc), đồng thời khối Mg giảm 1,44 gam (giả sử toàn bộ kim loại sinh ra bám vào Mg). Cho các phát biểu sau: (a) Giá trị của m là 44,47. (b) Nếu t = 9650 giây thì ở catot bắt đầu có khí thoát ra. (c) Dung dịch X tác dụng được tối đa với 440 ml dung dịch NaOH 1M. (d) Nếu t = 9843 giây thì tổng số mol khí thoát ra ở hai điện cực là 0,1475 mol. Số phát biểu đúng là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,16 —> nH+ = 0,32 —> nO2 = 0,08 Catot: nCu = x Anot: nCl2 = y và nO2 = 0,08 Bảo toàn electron: 2x = 2y + 0,08.4 m giảm = 64x + 71y + 0,08.32 = 16,85 —> x = 0,19 và y = 0,03 nCu2+ dư = z Bảo toàn electron: 2nMg pư = 2nH2 + 2nCu2+ dư —> nMg pư = z + 0,16 Δm = 64z – 24(z + 0,16) = -1,44 —> z = 0,06 nCuSO4 = x + z = 0,25 nKCl = 2y = 0,06 —> m = 44,47: (a) đúng. H2 thoát ra tại catot khi Cu2+ hết, thời gian cần thiết là t = 0,25.2.96500/5 = 9650: (b) đúng. nOH- = nH+ + 2nCu2+ = 0,44: (c) đúng Khi t = 9843s thì ne = 0,51 Catot: nCu = 0,25 và nH2 = 0,005 Anot: nCl2 = 0,03 và nO2 = 0,1125 —> n khí tổng = 0,1475 (d) đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP