Dung dịch X chứa các ion: CO32- SO32-...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa các...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa các ion: CO32-, SO32-, SO42-, 0,1 mol HCO3- và 0,3 mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V là: A. 0,15. B. 0,25. C. 0,20. D. 0,30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gọi chung các ion CO32-, SO32-, SO42- là Y2-. Bảo toàn điện tích cho X: 2nY2- + 0,1.2 = 0,3.1 —> nY2- = 0,05 Cho Ba(OH)2 vào X: HCO3- + OH- —> CO32- + H2O 0,1……………………..0,1 Lúc này tổng mol các ion CO32-, SO32-, SO42- là 0,1 + 0,05 = 0,15 Y2- + Ba2+ —> BaY 0,15….0,15 —> nBa(OH)2 = 0,15 —> V = 0,15 lít Cách khác: Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng, dung dịch thu được chỉ chứa Na+ (0,3), bảo toàn điện tích —> nOH- = 0,3 —> nBa(OH)2 = 0,15 —> V = 0,15 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP