E là hỗn hợp 3 peptit X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là hỗn hợp 3 pepti...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là hỗn hợp 3 peptit X, Y, Z. Thủy phân hoàn toàn 37 gam E cần dùng 450 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn thu được hỗn hợp M gồm 3 muối kali của Gly, Ala và Lys với số mol tương ứng là x, y, z. Nếu đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp peptit E thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau. Nếu đốt cháy hỗn hợp gồm a mol muối kali của Gly và b mol muối kali của Ala (a.y =b.x) được 99 gam CO2 và 49,5 gam nước. Phần trăm khối lượng muối của kali của Ala trong M gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 65% B. 75% C. 45% D. 25%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành: C2H3ON: 0,45 mol (Tính từ nKOH) CH2: u mol H2O: v mol NH: p mol mE = 0,45.57 + 14u + 18v + 15p = 37 (1) Đốt E tạo nCO2 = nH2O nên: 0,45.2 + u = 0,45.1,5 + u + v + 0,5p (2) Khi đốt C2H4NO2K (a mol) và C3H6NO2K (b mol) nCO2 = 2a + 3b – (a + b)/2 = 2,25 nH2O = 2a + 3b = 2,75 —> a = 0,25 và b = 0,75 —> x/y = a/b = 1/3 —> nGlyK = k; nAlaK = 3k và nLysK = p Bảo toàn N: nN = k + 3k + 2p = 0,45 + p —> k = (0,45 – p)/4 Bảo toàn C: nC = 2k + 3.3k + 6p = 0,45.2 + u —> k = (u – 6p + 0,9)/11 —> (0,45 – p)/4 = (u – 6p + 0,9)/11 (3) Giải hệ (1)(2)(3): u = 0,5; v = 0,2 và p = 0,05 nKOH = x + y + z = 0,45 nCH2 = y + 4z = 0,5 nNH = z = 0,05 —> x = 0,1; y = 0,3; z = 0,05 —> %AlaK = 65,02%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP