Este vinyl axetat có công thức là A...

Chương 1: Este - Lipit Este vinyl axetat có công thức là A. HCOOCH3. ...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este vinyl axetat có công thức là A. HCOOCH3. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH3COOCH3. D. CH3COOCH=CH2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vinyl axetat tạo bởi gốc vinyl ch2=ch- và gốc axetat ch3coo- nên công thức sẽ là ch3cooch=ch2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP