Este X có công thức phân tử C10H18O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X có công thức phân tử C10H18O4. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất). (1) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (2) X1 + H2SO4 → X3+ Na2SO4 (3) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O Nhận định nào sau đây là sai? A. Đun nóng X2 với H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken. B. X4 là hexametylenđiamin. C. Đốt cháy hoàn toàn1 mol X1 thu được 6 mol CO2 và 4 mol H2O. D. Các chất X2, X3, X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(2) —> X1 là muối 2 chức và X3 là axit tương ứng. (3) —> X3 là HOOC-(CH2)4-COOH và X4 là NH2-(CH2)6-NH2. Vậy X là C2H5-OOC-(CH2)4-COO-C2H5 A. Đúng, X2 là C2H5OH B. Đúng C. Sai, X1 là muối nên 1 mol X1 cháy chỉ tạo 5 mol CO2 (Còn C trong Na2CO3) D. Đúng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP