Hai hợp chất hữu cơ X Y có...

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein Hai hợp chất hữu cơ X,Y có cùng...

0
Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Hai hợp chất hữu cơ X,Y có cùng công thức phân tử C3H6O2 .Cả X và Y đều tác dụng với dung dịch NaOH. X tác dụng với NaHCO3 ,còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là:

  • A. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO
  • B. HCOOC2H5 và C2H5COOH
  • C. CH3CH(OH)CHO và HCOOC2H5
  • D. C2H5OH và HCOOC2H5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: D

X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2

X, Y đều tác dụng với dung dịch NaOH: axit hoặc este.

X tác dụng được với NaHCO3

⇒ X là axit. (Loại 2 đáp án B và C)

Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

⇒ Y là este của axit fomic. (Loại đáp án A)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP