Hấp thụ hoàn toàn 0 56 lít CO2...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hấp thụ hoàn toàn 0,...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hấp thụ hoàn toàn 0,56 lít CO2 (đktc) vào 50 mL dung dịch gồm K2CO3 1,0M và KOH xM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 9,85 gam kết tủa. Giá trị của x là A. 1,0. B. 0,5. C. 1,2. D. 1,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải:

nCO2 = 0,025 (mol) ; nK2CO3 = 0,05 (mol) ; nKOH = 0,05x (mol) nBaCO3 = 9,85 : 197 = 0,05 (mol)

CO2 + OH-→ HCO3 – CO2 + 2OH- → CO3 2- + H2O

Dd Y chứa: HCO3 - ; CO3 2- ; K+ Ba2+ + CO3 2- → BaCO3↓

=> nCO3 2- (trong Y) = nBaCO3 = 0,05 (mol)

Bảo toàn nguyên tố C: nCO2 + nK2CO3 = nHCO3- (trong Y) + nCO32- (trong Y)

=> 0,025 + 0,05 = nHCO3- (trong Y) + 0,05

=> nHCO3- (trong Y) =0,025 (mol)

Bảo toàn điện tích các chất trong dd Y: nK+ = nHCO3- + 2. nCO32- = 0,025 + 2. 0,05 = 0,125 (mol)

BTNT K: nKOH = ∑ nK+ - 2nK2CO3 = 0,125 – 2. 0,05 = 0,025 (mol)

=> 0,05x = 0,025

=> x = 0,5 (M) Đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP