Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X...

Peptit - Protein Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (...

0
Peptit - Protein

Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai? A. Chất X là (NH4)2CO3. B. Chất Z là NH3 và chất T là CO2. C. Chất Q là H2NCH2COOH. D. Chất Y là H2NCH2CONHCH2COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải: Muối vô cơ X là: (NH4)2CO3 Đi peptit Y có CTCT: H2NCH2CONHCH2 COOH (Gly – Gly) NH4)2CO3 + NaOH → Na2CO3 + NH3↑ (Z) + H2O NH4)2CO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2 (T) H2NCH2CONHCH2 COOH + 2NaOH → H2NCH2COONa (Q) + 2H2O (Z): NH3 (T): CO2 (Q): H2NCH2COONa => C sai Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP