He tries to _____ himself with everyone by...

Ngữ Pháp và Từ Vựng He tries to _____ himself with everyone by paying...

1
Ngữ Pháp và Từ Vựng

He tries to _____ himself with everyone by paying them compliments.

A. gratify B. please C. ingratiate D. commend

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích: to ingratiate oneself with sb: cố gắng lấy lòng ai đó

A. mãn nguyện

B. vui lòng

C. lấy lòng

D. giao phó

Dịch nghĩa: Anh ấy cố gắng lấy lòng mọi người bằng cách khen họ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP