While I ____________ in the street I saw...

Ngữ Pháp và Từ Vựng While I ____________ in the street, I saw my old ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

While I ____________ in the street, I saw my old friend.

A. was walking B. am walking C. walk D. walked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Giải thích: Hành động đang xảy ra (Qúa khứ tiếp diễn), hành động khác xen vào (Qúa khứ đơn).

Dịch nghĩa: Khi tôi đang đi trên đường phố, tôi nhìn thấy bạn cũ của mình

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP