Hóa hơi 8 64 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi 8,64 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là A. 72,22%. B. 65,15%. C. 27,78%. D. 35,25%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y mạch hở, đa chức, không phân nhánh —> Y hai chức X là CnH2nO2 (x mol) Y là CmH2m-2O4 (y mol) —> nN2 = x + y = 0,1 nCO2 = nx + my = 0,26 mhh = x(14n + 32) + y(14m + 62) = 8,64 —> x = 0,04 và y = 0,06 —> 0,04n + 0,06m = 0,26 —> 2n + 3m = 13 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 —> n = 2; m = 3 là nghiệm duy nhất Vậy X là CH3COOH (0,04) và Y là HOOC-CH2-COOH (0,06) —> %X = 27,78%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP