Hóa hơi hoàn toàn 19 84 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi hoàn toàn 19...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi hoàn toàn 19,84 gam hỗn hợp X gồm hai este đều đơn chức, mạch hở thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng điều kiện áp suất và nhiệt độ). Mặt khác đun nóng 19,84 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Đun nóng hoàn toàn Y với H2SO4 đặc ở 1700C, thu được hỗn hợp T gồm hai anken. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,72 mol O2. Công thức phân tử của hai este là A. HCOOC2H5 và CH3COOC3H7. B. HCOOC2H5 và CH3COOC4H9. C. CH3COOC2H5 và C2H5COOC3H7. D. CH3COOC2H5 và C2H5COOC4H9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nN2 = 0,2 —> nAnken = 0,2 CnH2n + 1,5nO2 —> nCO2 + nH2O 0,2…………..0,72 —> n = 2,4 —> Anken gồm C2 và Cx X có dạng RCOOCnH2n+1 —> MX = R + 78,6 = 19,84/0,2 —> R = 20,6 —> CH3COOA (0,12) và C2H5COOB (0,08) (Tính số mol theo gốc trung bình R) TH1: 0,12.2 + 0,08x = 0,2.2,4 —> x = 3 —> CH3COOC2H5 và C2H5COOC3H7. TH2: 0,12.x + 0,08.2 = 0,2.2,4 —> x = 2,67: Loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP