Hòa tan hết 0 6 mol hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 0,6 mol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 0,6 mol hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 1,08 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối có khối lượng là 103,3 gam và 0,1 mol hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Cô cạn dung dịch Y lấy muối đem nung đến khối lượng không đổi thu được 31,6 gam rắn khan. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có mặt Oxi), thu được 42,75 gam hỗn hợp các hiđroxit. Phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 trong X là A. 30,01%. B. 35,01%. C. 43,9%. D. 40,02% chen trả lời 08.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong Y đặt a, b, c là số mol các muối Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 —> a + b + c = 0,6 m rắn = 40a + 160(b + c)/2 = 31,6 m↓ = 58a + 90b + 107c = 42,75 —> a = 0,41; b = 0,08 và c = 0,11 m muối = 103,3 —> nNH4NO3 = 0,02 nH+ = 1,08 = 10nNH4+ + 4nNO + 10nN2O và nNO + nN2O = 0,1 —> nNO = 0,02 và nN2O = 0,08 X chứa Mg (0,41), Fe(NO3)2 (u) và Fe(NO3)3 (v) —> nX = u + v + 0,41 = 0,6 Bảo toàn N —> 2u + 3v + 1,08 = 2a + 2b + 3c + 2nNH4NO3 + nNO + 2nN2O —> u = 0,12 và v = 0,07 —> %Fe(NO3)3 = 35,01%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP