X là hợp chất hữu cơ chứa vòng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hợp chất hữu cơ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hợp chất hữu cơ chứa vòng benzen có khối lượng phân tử nhỏ hơn 160, đun nóng 18,24 gam X với dung dịch KOH 28% tới phản ứng hoàn toàn. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được phần chất rắn Y và 63,6 gam chất lỏng Z gồm nước và 1 ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm 28,16 gam CO2; 5,76 gam H2O và 27,6 gam K2CO3. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thu được 38,528 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y gần nhất với A. 74% B. 72% C. 76% D. 78%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nK2CO3 = 0,2 —> nKOH = 0,4 —> mddKOH = 80 —> nH2O trong dung dịch KOH = 3,2 Đặt nH2O sản phẩm (nếu có) = a và nAncol = b nH2 = 3,2/2 + a/2 + b/2 = 1,72 (1) Bảo toàn khối lượng —> mY = 34,64 Đốt Y —> nK2CO3 = 0,2, nCO2 = 0,64, nH2O = 0,32 —> Y gồm nK = 0,4, nC = 0,84, nH = 0,64 —> nO(Y) = 0,52 nOK = a và nCOOK = b —> nKOH dư = 0,4 – a – b Bảo toàn O cho Y: a + 2b + (0,4 – a – b) = 0,52 (2) (1)(2) —> a = b = 0,12 mZ = 18(a + 3,2) + b.M ancol = 63,6 —> M ancol = 32: CH3OH MX < 160 —> X có dạng HO-R-COO-CH3 (0,12) —> R = 76: C6H4 Muối là KO-C6H4-COOK (0,12) —> %Muối = 74,13%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP