Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Mg trong V (ml) dung dịch HNO3 2M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch E (không chứa muối amoni) và 0,1 mol hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với oxi là 1,125. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch E thì luợng kết tủa biến thiên theo đồ thị bên. Giá trị của m và V lần lượt là A. 8 và 500 B. 8 và 600 C. 9 và 500 D. 9 và 600

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl = a, nMg = b Khí gồm N2 (0,05) và N2O (0,05) Bảo toàn electron: 3a + 2b = 0,05.10 + 0,05.8 (1) Khi nNaOH = 1,1 thì nAl(OH)3 = c và nMg(OH)2 = b —> 58b + 78c = 16,5 (2) nOH- = 1,1 = 0,1 + 4a + 2b – c (3) (1)(2)(3) —> a = 0,2; b = 0,15; c = 0,1 —> m = 9 nH+ = 0,1 + 12nN2 + 10nN2O = 1,2 —> V = 600ml

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP