Hòa tan hỗn hợp X gồm Zn FeCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp X gồm Zn, FeCO3, Ag bằng lượng dư dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí A gồm 2 chất khí có tỷ khối đối với H2 bằng 19,2 và dung dịch B. Cho B tác dụng hết với dung dịch NaOH dư tạo kết tủa. Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối không đổi được 2,82 gam chất rắn. Khối lượng hỗn hợp X? Biết trong X số mol FeCO3 bằng số mol Zn; mỗi chất trong X khi tác dụng với dụng với dung dịch HNO3 ở trên chỉ cho 1 sản phẩm khử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí A chắc chắn có CO2 (M = 44). Do MA = 38,4 —> Khí còn lại có thể là NO (30) hoặc N2 (28) Do Ag có tính khử yếu nên ta chọn khí còn lại là NO là phù hợp. Trong A có nNO : nCO2 = 2 : 3 —> nNO = 2a & nCO2 = 3a —> nZn = nFeCO3 = nCO2 = 3a. Đặt nAg = b Do mỗi chất khử chỉ tạo ra 1 sản phẩm khử, Zn có tính khử mạnh nhất nên Zn tạo NH4NO3, còn lại FeCO3, Ag yếu hơn nên tạo NO —> 3a + b = 3.2a Chất rắn gồm Fe2O3 (3a/2 mol) và Ag (b mol) —> 160.3a/2 + 108b = 2,82 —> a = 0,005 & b = 0,015 mFeCO3 = 1,74 gam mZn = 0,975 gam mAg = 1,62 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP