Hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa 3 est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch hở (không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng vừa đủ 0,315 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng NaOH thu được hỗn hợp các muối và ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối thu được 3,18 gam Na2CO3 và 0,1 mol CO2, còn nếu đốt cháy hoàn toàn lượng ancol thu được thì cần vừa đủ 0,195 mol O2 thu được 0,19 mol H2O. Giá trị của m là A. 5,50 B. 5,75 C. 6,24 D. 4,75

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,03 —> nNaOH = 0,06 —> nO trong muối = 0,12 nO2 đốt muối = nO2 đốt E – nO2 đốt ancol = 0,12 Bảo toàn O —> nH2O đốt muối = 0,07 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 5 nO trong ancol = nNaOH = 0,06 Bảo toàn O —> nCO2 đốt ancol = 0,13 Bảo toàn khối lượng —> m ancol = 2,9 Bảo toàn khối lượng: m = m muối + m ancol – mNaOH = 5,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP