Tiến hành điện phân dung dịch chứa m...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 4,08 gam Al2O3. Giá trị lớn nhất của m là? A. 72,4 B. 49 C. 57,98 D. 60,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol CuSO4 và NaCl TH1: Dung dịch X có axit nAl2O3 = 0,04 —> nH+ = 0,24 —> nO2 = 0,06 n khí anot = nCl2 + nO2 = b/2 + 0,06 = 0,2 —> b = 0,28 Bảo toàn electron: 2nCu = 2nCl2 + 4nO2 —> nCu = a = 0,26 —> m = 57,98 gam TH2: Dung dịch X có OH- nAl2O3 = 0,04 —> nOH- = 0,08 —> nH2 = 0,04 n khí anot = nCl2 = b/2 = 0,2 ne = 2a + 0,04.2 = 2b/2 —> a = 0,16 và b = 0,4 —> m = 49 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP