Hỗn hợp E chứa axit đơn chức X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa axit ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa axit đơn chức X (mạch hở có một liên kết đôi C=C), axit hai chức Y (mạch hở có một liên kết đôi C=C), và este thuần chức Z tạo từ Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần lượng vừa đủ O2 thu được 1 mol CO2 và 0,72 mol H2O. Mặt khác đun nóng m gam E trong NaOH dư thu được 9,2 gam ancol etylic. Biết X và Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với: A. 7,7% B. 8,5% C. 9,5% D. 10,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC2H5OH = 0,2 —> nZ = 0,1 X là CnH2n-2O2 (x mol) Y là CnH2n-4O4 (y mol) Z là CnH2n-6O4(C2H5)2 (0,1 mol) nCO2 = nx + ny + 0,1(n + 4) = 1 (1) nH2O = x(n – 1) + y(n – 2) + 0,1(n + 2) = 0,72 (2) (1) – (2) —> x + 2y + 0,2 = 0,28 —> x + 2y = 0,08 (3) (1) —> 0,1(n + 4) < 1 —> n < 6 Vậy 3 ≤ n < 6: n = 3 —> (1)(3) nghiệm âm n = 4 —> (1)(3) có nghiệm x = 0,02 và y = 0,03 n = 5 —> (1)(3) nghiệm âm Vậy E gồm X là C4H6O2 (0,02), Y là C4H4O4 (0,03) và Z là C8H12O4 (0,1) —> %X = 7,68%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP