Hỗn hợp E gồm 0 05 mol hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm 0,05 m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm 0,05 mol hai chuỗi oligopeptit X và Y (tỉ lệ mol 2:3, được cấu tạo từ các α-amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E trên trong 400ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch F. Cô cạn F lấy sản phẩm thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì được hỗn hợp các sản phẩm G (rắn, khí và hơi). Cho toàn bộ G vào nước vôi trong dư thì thấy khối lượng dung dịch giảm 17,37 gam. Biết đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E cần dùng hết 21,336 lít O2 (đktc). X không thể là A. Tripeptit. B. Pentapeptit. C. Hexapeptit. D. Nonapeptit bach khoa trả lời 26.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3ON (a), CH2 (b), H2O (0,05) nO2 = 2,25a + 1,5b = 0,9525 (1) F gồm C2H3ON (a), CH2 (b), NaOH (0,4) G gồm Na2CO3 (0,2), CO2 (2a + b – 0,2), H2O (1,5a + b + 0,2) và N2. G + Ca(OH)2 dư —> CaCO3 (2a + b) Δm = 106.0,2 + 44(2a + b – 0,2) + 18(1,5a + b + 0,2) – 100(2a + b) = -17,37 (2) (1)(2) —> a = 0,33 và b = 0,14 nX = 0,02 và nY = 0,03. Đặt x, y là số N của X, Y nN = 0,02x + 0,03y = a —> 2x + 3y = 33 Dễ thấy x = 5 thì y không nguyên nên X không thể là pentapeptit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP