Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (đun nóng) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → Poli(etilen terephtalat) + 2nH2O (đun nóng, xúc tác) (d) X2 + CO → X5 (đun nóng, xúc tác) (e) X4 + 2X5 ↔ X6 + 2H2O (H2SO4 đặc, đun nóng) Cho biết X là este có công thức phân tử C10H10O4. X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6 là A. 132. B. 104. C. 118. D. 146.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(b), (c) —> X1 là C6H4(COONa)2; X3 là C6H4(COOH)2, X4 là C2H4(OH)2 (a) —> X là C6H4(COOCH3)2 và X2 là CH3OH (d) —> X5 là CH3COOH (e) —> X6 là (CH3COO)2C2H4 —> MX6 = 146

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP