Nhận biết dung dịch NaCl Na2SO4 MgSO4 Al2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhận biết dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhận biết dung dịch NaCl, Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, BaCl2. Chỉ dùng một oxit rắn

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dùng Na2O cho lần lượt vào các dung dịch: Na2O + H2O —> NaOH Sau đó: + Có kết tủa trắng là MgSO4: NaOH + MgSO4 —> Mg(OH)2 + Na2SO4 + Có kết tủa trắng sau tan là Al(OH)3: NaOH + Al2(SO4)3 —> Al(OH)3 + Na2SO4 NaOH + Al(OH)3 —> NaAlO2 + H2O Lấy MgSO4 cho vào 3 dung dịch còn lại, có kết tủa trắng là BaCl2: MgSO4 + BaCl2 —> MgCl2 + BaSO4 Lấy BaCl2 cho vào 2 dung dịch còn lại, có kết tủa trắng là Na2SO4: BaCl2 + Na2SO4 —> BaSO4 + NaCl Còn lại là NaCl.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP