Cho các phát biểu sau: a Thủy phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân triolein thu được etilen glicol. (b) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim. (c) Thủy phân vinyl fomat thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc. (d) Trùng ngưng ε-aminocaproic, thu được policaproamit. (e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch alanin, lysin, axit glutamic. (g) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, thu được glyxerol. (b) Đúng (c) Đúng (d) Đúng (e) Đúng, ala không đổi màu quỳ, lys làm quỳ hóa xanh và glu làm quỳ hóa đỏ. (g) Đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP