Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho bột Mg dư vào dung dịch FeCl3. (b) Đốt cháy Fe trong khí Cl2 dư. (c) Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. (d) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư. (e) Cho bột Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng. (g) Cho bột FeO vào dung dịch KHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối Fe(II) là: A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Mg dư + FeCl3 —> MgCl2 + Fe (b) Fe + Cl2 —> FeCl3 (c) Fe3O4 + H2SO4 đặc, nóng, dư —> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O (d) Fe + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + Ag (e) Fe dư + HNO3 —> Fe(NO3)2 + NO + H2O (g) FeO + KHSO4 —> FeSO4 + K2SO4 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP